بهبود حفاظت داده‌های کاربران فیسبوک باید در دستور کار قرار گیرد!

بهبود حفاظت داده‌های کاربران فیسبوک باید در دستور کار قرار گیرد!

بهبود حفاظت از داده‌های کاربران در این مقاله از دروازه با گزارش تقاضای ژاپن برای بهبود حفاظت از داده‌های کاربران  مواجه شدیم. چندی پیش، دولت ژاپن تقاضایی…