بلندگوی فراصوتی با قدرت تله‌پاتی که امکان برقراری مکالمه با فاصله ۳۰ متری را داراست

بلندگوی فراصوتی با قدرت تله‌پاتی که امکان برقراری مکالمه با فاصله ۳۰ متری را داراست

بلندگوی فراصوتی بلندگوی فراصوتی فناوری جدیدی که برای مکالمه های محرمانه مناسب است این فناوری نیازمند متصل‌شدن یک بلندگو به پیشانی یا قفسه سینه شخص…