گوشی هوشمندی با نمایشگر دوگانه توسط مایکروسافت امسال رونمایی می شود

گوشی هوشمندی با نمایشگر دوگانه توسط مایکروسافت امسال رونمایی می شود

گوشی هوشمند مایکروسافت با کدنام اندرومدا اخیرا در اسناد داخلی شرکت مایکروسافت، عرضه گوشی هوشمند مایکروسافت با کدنام اندرومدا تایید شده است. برخی این گوشی…