آمریکا به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی مانع از فعالیت هواوی با شرکت‌های مخابراتی آمریکایی شده است!

آمریکا به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی مانع از فعالیت هواوی با شرکت‌های مخابراتی آمریکایی شده است!

ممنوعیت فعالیت هواوی با شرکتهای مخابراتی آمریکا در این گزارش از دروازه به ممنوعیت فعالیت هواوی با شرکتهای مخابراتی آمریکا می پردازیم  . با توجه…