استفاده از والپرها در نمایشگر همیشه روشن  توسط اندروید پای امکان پذیر شد

استفاده از والپرها در نمایشگر همیشه روشن توسط اندروید پای امکان پذیر شد

والپیپرها در نمایشگر همیشه روشن در این مقاله از دروازه به والپیپرها در نمایشگر همیشه روشن می پردازیم . به تازگی اندروید پای پشتیبانی از والپیپرها برای…