شرکت تولید گوشی های تلفن همراه تکنو پس از حضور موفق در بازار خاورمیانه، به عنوان بخشی از استراتژی رشد و گسترش فعالیت هایش
در بازارهای جدید، طرح هایی برای ورود به بازار کشور های آسیای جنوب شرقی و آمریکای جنوبی پیاده کرده است.